Đăng nhập | Hướng dẫn sử dụng | Liên hệ
Trang chủ
Giải pháp
Thiết bị
Downloads
Công ty
Giải pháp phần mềm
Giải pháp phần mềm
Tìm giải pháp cho
Tìm giải pháp cho
Thiết bị
Thiết bị
Liên hệ
Liên hệ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO BÃI (HÀNG TỒN KHO)GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KHO BÃI (HÀNG TỒN KHO)
Việc sử dụng phân hệ quản lý kho (hàng tồn kho) cho phép tổ chức hiệu quả tài sản trong kho và nâng cao hiệu quả lao động của cán bộ kho, cán bộ thuộc phòng cung ứng tiêu thụ, cũng như cung cấp thông tin nghiệp đầy đủ cho giám đốc kinh doanh của nhà máy.

Trong phân hệ có thực hiện kế toán nghiệp vụ chi tiết về nguyên vật liệu, sản phẩm và hàng hóa trong kho, bảo đảm kiểm soát hoàn toàn hàng tồn kho trong nhà máy. Tất cả các giao dịch kho bãi được ghi nhận bằng chứng từ tương ứng. Phân hệ cho phép:

* quản lý hàng tồn kho theo các đơn vị đo lường khác nhau ở nhiều kho;
* tiến hành kế toán riêng biệt các hàng hóa thuộc quyền sở hữu, hàng hóa, tiếp nhận và đưa vào tiêu thụ, bao bì luân chuyển;
* kiểm tra và kiểm kê số sê-ri, thời hạn sử dụng và giấy chứng nhận;
* kiểm tra độ chính xác của việc ghi giảm số sê-ri, hàng hóa có thời hạn sử dụng nhất định và giấy chứng nhận;
* đưa ra các đặc tính của lô hàng (màu sắc, kích cỡ...) và tiến hành kế toán theo lô cho từng kho;
* thống kê nước xuất xứ;
* bổ sung và ngưng bổ sung hàng tồn kho;
* thực hiện các chức năng kế toán và lập dự phòng hàng tồn kho.
Cập nhật thông tin về tình trạng hàng tồn kho dưới bất kỳ phương diện phân tích nào với độ chi tiết hóa cao: đến mức độ đặc tính hàng hóa (màu sắc, kích cỡ...) hoặc đến mức độ số sê-ri và thời hạn sử dụng hàng hóa. Cung cấp khả năng đánh giá giá trị hàng tồn kho theo giá thành và khối lượng tiềm năng bán hàng theo giá bán ra.

Các phương pháp kiểm tra thống kê hàng tồn cho phép đánh giá "sức hấp dẫn" của mỗi sản phẩm theo phần của nó trong doanh số hoặc lợi nhuận của nhà máy (phân tích ABC), tính ổn định của hàng bán (phân tích XYZ), phát hiện sản phẩm bán không chạy theo tiêu chí này, như thời gian bảo quản trung bình, chi phí theo kỳ và hệ số luân chuyển.